ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Ця публічна оферта про надання коштів та іншого майна (далі – Оферта) в якості пожертви фізичних та юридичних осіб (далі – Пожертводавець) спрямована на невизначене коло осіб та є публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД ЛІБЕРАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ», в особі Голови Правління Гореславцева Артема Михайловича (надалі – Організація), укласти договір про надання пожертви на наведених нижче умовах:

1. Загальні положення

1.1. Договірні відносини між Пожертводавцем та Організацією оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту “https://libfoundation.org” у відповідному розділі кнопки “СПЛАТИТИ”, означає, що Пожертводавець, незалежно від правового статусу (фізична особа, юридична особа), згідно чинного законодавства, прийняв умови Договору публічної оферти (акцепт), які вказані нижче.

1.2. Цей Договір є публічним, тобто відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Пожертводавців.

1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “СПЛАТИТИ”, яким Пожертводавець надає згоду здійснити пожертву.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

2. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

2.1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті “https://libfoundation.org”, що містить пропозицію Організації щодо здійснення пожертви, спрямовану невизначеному колу осіб.

«Акцепт» – прийняття Пожертводавцем пропозиції Організації, щодо здійснення пожертви, шляхом її сплати на розрахунковий рахунок Організації.

«Пожертва» – одностороннє волевиявлення Пожертводавця у вигляді передачі Пожертводавцем коштів у власність Організації для наступного використання для досягнення статутних цілей Організації, передбачених Статутом Організації без зобов’язання Організації вчинити на користь Пожертвадавця, чи третіх осіб, будь-які дії (роботи, послуги, тощо) чи передати Пожертводавцю будь-які речі (товари, матеріальні цінності, тощо).

«Пожертводавець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт “https://libfoundation.org” та мають намір здійснити Пожертву.

«Організація» – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД ЛІБЕРАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ», що зареєстрована та провадить свою діяльність згідно Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» інших актів законодавства, в тому числі збирає пожертву за допомогою Веб-сайту “https://libfoundation.org”.

«Законодавство» – встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

3. Предмет договору

3.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Пожертводавцем у власність Організації грошових коштів шляхом здійснення пожертви на забезпечення проекту «Збір коштів на підтримку та розвиток антикорупційних ініціатив в Україні, ідей просування економічної безпеки держави, зокрема в формі YouTube, Telegram, Patreon каналів, сторінок у соціальних мережах, блогів. Сприяння виявленню і протидії економічній та фінансовій злочинності.»

4. Права та обов`язки Організації

4.1. Організація зобов’язана:

виконувати умови даного Договору;

використовувати сплачені кошти Пожертводавцем виключно для виконання Статутної мети Організації та умов цього Договору;

5. Права та обов`язки Пожертводавця

5.1. Пожертводавець зобов’язаний:

Ознайомитися із умовами цього Договору.

5.2. Пожертводавець має право:

здійснювати контроль за використанням Організацією пожертви відповідно до статуту Організації.

6. Строк збирання коштів

6.1. Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Організації (шляхом реорганізації чи ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Організації, про що Пожертводавець буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: “https://libfoundation.org”.

7. Порядок сплати, використання Пожертви та передбачувана сума

7.1. Використання пожертви здійснюється відповідно до цілей, визначених статутом Організації, Законом України «Про громадські об’єднання» та Податковим Кодексом, та цим Договором і вказаною в ньому проектною ціллю.

7.2. Пожертводавець може сплатити Пожертву наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Організації, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.

2) Кредитною карткою наступного типу:

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • Mastercard Electronic
  • Maestro

3) будь-яким іншим способом за домовленістю з Організацією.

8. Відповідальність сторін та вирішення спорів

8.1. Організація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання пожертв всупереч порядку, встановленому цим Договором, відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно з українським матеріальним і процесуальним правом.

9. Інші умови

9.1. Договір укладений згідно законодавства України всі не врегульовані питання вирішуються за українським Законодавством.

9.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

9.3. Всі суперечки, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Сторони можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

9.4. Організація має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Пожертводавців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на Сайті.

9.5. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті “https://libfoundation.org” (заповнення реєстраційної анкети) Пожертводавець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних.

Для цілей, передбачених цим Договором, Пожертводавцю Організація має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Пожертводавця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

9.6. Пожертводавець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: розміщувати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у разі потреби). Організація бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім випадків, передбачених Законом, в тому числі на також на запит компетентного державного органу, ухвали суду, тощо).

9.7. У випадку небажання отримувати розсилку, Пожертводавець має право звернутися до Організації, написавши заяву про відмову від отримання новинних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

9.8. Пожертводавець надає згоду, що в разі нереалізації цільового проекту або при наявності залишків по проекту сума пожертвування не підлягає поверненню і може бути використана на фінансування інших проектів Організації.